YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet Said Fenni

Mehmet Said Fenni : (1850-1920)

Asıl adı Said olan FENNİ, Kadızade Hacı Sadık Efendi’nin oğludur. Yozgat’ın Tekke Mahallesi’nde H. 1268 / M. 1850 tarihinde doğmuştur. Tahsilini Yozgat’ta “Demirli Medrese”de tamamlamıştır. Daha öğrencilik yıllarında şiir ve edebiyatla meşgul olmaya başlamış, Babası Hacı Sadık Efendi’den ve YozgatlI Âkif Paşanın yeğeni ve M. Said’in amca­zadesi olan Ömer Ragıp Efendi’den özel olarak Arapça, Farsça ve hat (yazı) dersleri almıştır.

Mehmet Said, H. 1290 / M. 1872 yılında Yozgat Mec­lis İdaresi kâtipliğinde memuriyete başlamış ve bu görevde uzun süre kalmıştır. M. Said, güçlü şair­liğinin yanında çok iyi bir hattat ve hakkâktır. Yazdığı yazılar şaheser birer levha, kazdığı mühürler ise ha­rika birer sanat eseri özelliğindedir. Kayseri, Boğazlıyan, İncesu ve Sivrihisar’da çeşitli memuri­yetlerde bulunduktan sonra Ankara Valiliği Vergi Başkâtipliği’nde ve Tahrirat Kâtipliğinde bulun­muştur. Bir süre sonra memuriyetten ayrılmış ve H. 1336 Ramazan M. 5 Haziran 1920 tarihinde Anka­ra’da vefat etmiştir. Kabri, Cebeci (Gülveren) Asrî Mezarlığı’ndadır.

GAZEL

Dideden dur olalı şahit-i ziba-i vatan 
Beni diltengi harap eyledi hülya-i vatan

 

Atalı gayrıce-i gurbette ihvan kiran 
Yusuf oldu gözüme çehre-i gâra-i vatan

Batıyor hatırıma hal-i cefa-yı gurbet, 
Deliyor sinemi hicr-i gül-i ranayı vatan.

 

Yakıyor havsalam naire-yi şevk-i visal, 
Tütüyor çeşmine didar-ı dil arayı vatan.

 

Ne zaman şark u şimaliye teveccüh etsem, 
Geliyor rayiha-i gonca-i ziba-i vatan

 

Parlarsa nur-u muazzam gibi karşımda ah 
Etse tenvir-i basar kuh-i muallâyı vatan

 

Fenniya gurbete çıkmakla gönülden çıkmaz, 
Nakş-ı mermer gibidir sinede sevdayı vatan.