YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEYHZADE AHMET EFENDİ TÜRBESİ

          Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Efendi (H.1322 - M.1906) yılında Yozgat’ta dünya ya gelmiştir. Şeyhzade lakabıyla tanınmış olmasına rağmen, kendisi Büyük Şeyh Hacı Ahmed Efendi’ nin torunu ve beşinci oğlu Abdullah Arif Efendi’ nin büyük oğludur. Annesi müderris ve şeyh Mehmet Ali Efendi’nin kızı Hafize Hanım’dır. Dedesi  ise Çerkeşli “Pir-i Sâneyh Mustafa Efendi’nin halifesi olarak Yozgat’ta “Halvetî Tekkesi” kuran ve “Büyük Şeyh” diye bilinen Şeyh Hacı Ahmet Efendi’dir.
          Şeyhzade Ahmet Efendi, küçük yaşta Cevheri Ali Efendi Medresesi’ndeki mahalle mektebinde tahsil hayatına başlamıştır. Medrese tahsiline müteakip Yozgat Sultanisi’ne daha sonra da Demirli Medrese’de açılan Daru’l-Hilafe Medresesine kaydolmuştur. Burada Büyük Ali Efendi ve Derviş Efendi gibi devrinin ünlü hocalarından feyiz almış ve marifet kazanmıştır. Daru’l-Hilafe Medresesi’ nin İptida Hariç üçüncü sınıfına kadar burada okumuş ve bu okulun kapatılmasından sonra yarım kalan tahsilini tamamlamak üzere geldiği İstanbul’da imtihanla İptidâ dahil birinci sınıfına girmiştir. Bu okulların da tamamen kaldırılması üzerine aynı yıllarda açılan İstanbul İmam Hatip Okulu son sınıfına kabul edilerek, eğitimine burada devam ederken hastalanarak ağır bir ameliyat geçirmiştir. Bu rahatsızlığı nedeniyle uzun süreli bir istirahat aldığı için, okuldan tasdiknamesini alarak Yozgat’a dönmüştür. İstanbul’da öğrenim gördüğü sıralarda da devrin alim ve fazıl kişileriyle görüşüp kendini yetiştirmeye gayret etmiştir. Fatih Müderrislerinden Gümülcineli Mustafa Efendi, bir vesile ile buralarda dolaşmamasını, Yozgat’a gidip Gedikhasanlı Şakir Efendi’ye intisap etmesini tavsiye etmiştir. 1925 yılında Yozgat’ta vekil öğretmen olarak görev alırken teklif edilen yerin eski medrese hocalarının bulunduğu bir belde veya ona yakın bir köy olmasını istemiştir. Bu sebeple de İstanbul’da tanıştığı Gümülcineli Mustafa Efendi’nin tavsiye ettiği Gedikhasanlı Müderris Şakir Efendi’ye yakın olmayı düşünerek Karga (şimdiki adı Yeşilova) Köyü’nde öğretmen olmayı tercih etmiştir. 1937 yılında hocası Şakir Efendi’nin vefatından sonra Mehmed Hulusi Efendi’ nin de tavsiyesi ile İstanbul – Ayazma Camii İmam Hatibi Mustafa Hulusi Efendi’ye ulaşmış, bir müddet onun hizmetinde bulunmuş, takdir ve iltifatlarına mazhar olmuştur. Şeyhzade Ahmet Efendi, tasavvufun her dalında zengin bilgi birikimi ve tecrübe sahibidir. Görüştüğü ve derslerine devam ettiği olgun insanlardan sağladığı yetki ile Nakşı, Halveti ve Kadirî tarikatlarında kâmil bir mürşitdir. Nakşilik'te Ayazma Camii İmam-Hatibi Mustafa Hulusi Efendi'den; Halvetîlik ve Kadirîlikte ise görevi (ceddinden devam eden kolun son temsilcisi olan) Damatzâde Necip Efendi'den devralmıştır. Hoca Efendi günlük hayatında son derece sade görünümlü ifrat ve tefritten uzak her zaman düzgün ve temiz giyimli, güler yüzlü, vakur ve sakin yürüyüşüyle dikkat çeken, üstün ahlâk örnekleri ve nazik davranışlarıyla toplumun her kesimi tarafından takdir edilen ve ibadetlerini Kur’ân ve Sünnet’e uygun vaktinde yerine getiren gerçek bir Hak dostu, samimi bir Peygamber âşığı, Kâmil bir veli kuldu. Konuşmalarını mutlaka âyet veya hadislerle zenginleştirir, gayet tatlı ve yumuşak bir üslupla sohbet ederdi. Hiçbir zaman kızmaz, telâş etmez, bağırmaz ve koşmazdı. “Kızmak yasaktır. Öfkeyi yenmek esastır.” “Ya kızmayacaksın, ya da kızdığınızı belli etmeyeceksiniz.” Özdeyişleri herkesin hatırındadır.
          Şeyhzade Ahmet Efendi, ilerleyen yaşı ve rahatsızlıkları sebebiyle son on yılı hep yatakta geçmiş, bu haldeyken bile ibadetten ve Hakkı zikredip Hakk’ın huzurunda olmaktan uzak kalmamıştır. Nihayet 07 Ocak 2002 Pazartesi günü 96 yıllık ömrünü tamamlamış ve rahmet-i Rahmana kavuşmuştur.
Yozgat’ımızın manevi şahsiyetlerinden Şeyhzade Ahmet Efendinin türbesi Taş Köprü Mah. Hastane Cad. Ahmet Efendi Caminin bitişiğinde bulunmakta olup, türbesi yurdumuzun dört bir yanından gelen insanların ve sevenlerinin ziyaret edip, manevi şifa ve huzur bulduğu bir NUR ABİDESİDİR.