YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi Hakkında Duyuru

   2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla değişiklik 5 inci maddesinde; yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmiş, Kanunun geçici 11 inci maddesi ile belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konuların ve belgelendirme usul ve esaslarının Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği hususları hüküm altına alınmıştır.

   Bu kapsamda, Bakanlığımızca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

   Söz konusu yönetmelik kapsamında İl ve İlçe sınırlarımız içerisinde Belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan otel, motel vb. konaklama tesislerinin ilgili yönetmelik kapsamında; Yönetmelik ekindeki aşağıdaki “başvuru dilekçesinin” bilgisayar ortamında doldurularak ekleriyle birlikte Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 57 Yeni Hükümet Konağı Kat:3 adresinde bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne”  başvurularını yaparak “Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesini” almaları gerekmektedir.

   İlgililere duyurulur.

1- Başvuru Dilekçesi
2-
Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik